logoalarm1    logocctv    logoaccess    logodispecer

Zabezpečovacie systémy

 

EZS - elektronický zabezpečovací systém je jedným z dôležitých prvkov zabezpečenia objektu, priestoru, alebo predmetu. Tieto systémy neslúžia prioritne na zabránenie nepovolaného vstupu alebo krádeže, ale včas a efektívne informujú o možnom riziku. Spolu s mechanickou ochranou tak zvyšujú celkovú bezpečnosť a chránia Váš majetok pred nežiaducimi faktormi bežného života.

Základnou funkciou EZS je informovať majiteľa objektu o nepovolenom vstupe do objektu, prípadne aj bezpečnostnú službu alebo políciu na pult centrálnej ochrany (PCO). Zároveň môže byť táto informácia signalizovaná aj lokálne, akusticky aj opticky, za účelom upozorniť narušiteľa a odradiť ho od konania. Tieto systémy sú dnes často rozširované aj o kontrolu a ochranu pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.

Výber správneho alarmu pre Váš objekt nie je jednoduchá záležitosť. Pri návrhu riešenia je potrebná obhliadka a posúdenie objektu z pohľadu bezpečnostného rizika, prípadne aj požiadaviek poisťovne. Je potrebné navrhnúť správne komponenty ako aj celu logiku systému na základe špecifických požiadaviek zákazníka.

Na trhu je veľký výber zabezpečovacích systémov v rôznej cenovej kategórii ako aj technickej kvalite. Kvalitné komponenty však nezaručujú aj bezproblémový chod systému. Dôležitou súčasťou je tak aj odborná montáž systému. Podľa platnej legislatívy spadá montáž zabezpečovacieho systému pod zákon 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Zákon stanovuje že montáž zabezpečovacieho systému smie vykonávať iba osoba alebo firma ktorá má príslušnú licenciu vydanú PZSR. Preto Vám neodporúčame inštalovať si EZS svojpomocne, nakoľko z právneho hľadiska je takto nainštalovaný systém v podstate nenainštalovaný. Neakceptujú ho ani poisťovne a znižujú tak poistne plnenie v prípade poistnej udalosti. Rovnako tak Vám ho nepripoja na žiadny pult centrálnej ochrany. Naopak, pri odbornej inštalácii môžete zjednať výhodnejšie poistenie, rovnako dostanete predĺženie záruky priamo od väčšiny renomovaných výrobcov, pokiaľ bola inštalačná firma preškolená a má licenciu.

Naša rada, pokiaľ chcete kvalitné zabezpečenie Vášho majetku, nekupujte lacné alarmy od pochybných výrobcov a neinštalujte si ich svojpomocne. My Vám radi spravíme návrh kvalitných EZS presne pre Váš dom, byt, kanceláriu či sklad, tak aby bola dosiahnutá maximálna ochrana za rozumnú cenu.

Viac o zabezpečovacích systémoch

Odporúčané produkty.

 

 

Kamerové systémy

 

Kamerové systémy sú v súčasnosti dôležitou súčasťou bezpečnostného systému. Využívajú sa na efektívnejšie stráženie, monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí v monitorovanom objekte. Video signál, aj zvukový výstup z jednotlivých kamier, je možné ďalej spracovať a vytvárať záznam. Kamerový systém chráni Vás, Vašu rodinu a Váš majetok, či už súkromný alebo firemný.

Základnou funkciou kamerového systému je snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (prípadne aj zvuk) sledovaného priestoru, čiže monitorovať aktuálnu situáciu a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti.

Výslednú hodnotu obrazu určuje kvalita a detailnosť snímku a preto je veľmi dôležité zvoliť také komponenty kamerového systému, ktoré zodpovedajú požiadavkám náročnosti aplikácie, veľkosti sledovaného objektu, spôsobu spracovania obrazu a prenosu signálu, odolnosti voči poveternostným podmienkam a pod. Všetky uvedené kritéria by potom mali jednoznačne určiť, či je pre daný objekt vhodná analógová alebo IP technológia, záznam na PC alebo DVR, kamery v prevedení antivandal, box, dome, PTZ kamery, s IR alebo LED prisvietením, s pevným alebo varifokalnym objektívom s automatickou clonou alebo zaostrením.

Na trhu je veľký výber kamerovej techniky v rôznej cenovej kategórii ako aj technickej kvalite. Kvalitné komponenty však nezaručujú aj bezproblémový chod systému. Dôležitou súčasťou je tak aj odborná montáž systému. Kamerové systémy nespadajú priamo pod zákon 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, tak ako zabezpečovacie zariadenia. No bude určite výhodou, pokiaľ montáž takéhoto systému vykoná osoba alebo firma ktorá má príslušnú licenciu vydanú PZSR. V prípade že musíte mať vypracovaný aj bezpečnostný projekt (smernicu), je to o to dôležitejšie. Treba si uvedomiť, že kamerový systém spadá pod zákon o ochrane osobných údajov a preto k tomu pristupovať zodpovedne, inak hrozia vysoké sankcie.

CCTV - Closed Circuit Television, čiže uzavretý televízny okruh, je systém zložený najčastejšie z kamier, monitorov, nahrávacích zariadení a kabelážnej infraštruktúry. Všetky tieto a aj ďalšie komponenty kamerového systému musia byť vhodne zvolené pre konkrétne riešenie.

Z pohľadu použitej technológie sa v súčasnosti používajú analógové a IP kamerové systémy. V praxi sa však môžeme stretnúť aj hybridným riešením, ktoré využíva analógovú kameru na snímanie obrazu, ale prenos je zabezpečený IP technológiou.

Analógové kamerové systémy

IP kamerové systémy

Legislatíva a kamerové systémy

Prístupové systémy

 

Prístupové systémy, tiež označované ako systémy kontroly vstupu, slúžia na riadenie prístupu a evidenciu osôb vstupujúcich do objektov podľa prístupových práv. Samotná identifikácia môže byť vykonaná pomocou kontaktných alebo bezkontaktných identifikačných prvoku, alebo tiež zadaním kódu na vstupnej klávesnici, alebo ich kombináciou. Identifikačným prvkom je najčastejšie elektronický čip s unikátnym kódom a ich prevedenie môže byť vo forme kľúčenky, karty, prívesku, náramku a podobne. Identifikačným prvkom môže byť aj ľudské telo a prístupový systém je riadený na základe vloženia biometrického údaja človeka, napríklad odtlačku prsta, ruky, očnej sietnice, hlasu, identifikáciou celej tváre a podobne. Niektoré systémy pracujú aj na základe rozpoznania evidenčného čísla vozidla, telefónneho čísla, čiarového kódu, magnetickej karty a podobne.

Jednoduché prístupové systém sú väčšinou riadené autonómnou čítačkou (často kombinovanou s kódovou klávesnicou) a oprávneným osobám umožňujú prechod cez dvere, prípadne vykonanie inej citnosti (napríklad zapnutie nejakého stroja a podobne).

Zložitejšie – inteligentné prístupové systémy, pozostávajú z čítačiek a riadiacich jednotiek, ktoré môžu pracovať buď samostatne alebo sú zapojené v sieti. Na ich nastavenie sa používa softvér a umožňuje definovať prístupové práva, vytvárať rôzne skupiny aj časové zóny. Dokážu vykonávať záznam prístupov, umožňujú zálohu a export údajov. Umožňujú aj prepojenie na kamerové systémy alebo sami vykonávajú aj obrazový záznam prístupov. Podporujú aj prepojenie na zabezpečovaciu ústredňu alebo sú súčasťou zabezpečovacích systémov. Rozsiahle systémy majú väčšinou aj hlavnú riadiacu jednotku a čítačky dokážu pracovať čiastočne autonómne.

Prístupové systémy sú často aj súčasťou dochádzkových systémov, domových vrátnikov alebo priamo dverných zámkov a samostatnou kategóriou sú aj systémy na kontrolu obchôdzky strážnikov.

Vykonávacím prvkom prístupového systému býva najčastejšie elektromechanický alebo elektromagnetický zámok, tiež tak silové elektromagnety a iné servo-systémy a pohony brán a dverí.

 

Samostatnou oblasťou prístupových systémov sú aj dochádzkové systémy. Môžu to byť samostatné systémy alebo bývajú súčasťou väčšieho prístupového systém. Zabezpečujú spracovanie informácií o dochádzke pracovníkov na základe údajov zo snímačov kariet alebo snímačov biometrických údajov zamestnancov. Informujú o príchode a odchode pracovníkov, ako aj prerušenie ich pracovného času, napríklad návšteva lekár, dovolenka, obed, služobná cesta, súkromné prerušenie a iné. Zaznamenané informácie je možné spracovať v samostatnom softvéri alebo exportovať do iného mzdového programu.

Dochádzkový systém id-karta Lite

 

Aplikácie prístupových systémov

Ako prístupové systémy pre rodinné domy a malé objekty sú najvhodnejšie autonómne čítačky kariet alebo kódové klávesnice. Rovnako tak bývajú súčasťou domových vrátnikov a dverných komunikátorov. Vhodné je aj kombinovať prístupový systém so zabezpečovacím systémom, samotný vstup potom môže byť aj potvrdením oprávnenia na deaktiváciu alarmu.

Pre rozsiahlejšie objekty, kancelárie, sklady, penzióny, hotely a podobne, odporúčame sieťové inštalácie s možnosťou centrálnej konfigurácie systému cez softvér. Systém je možné použiť aj na kontrolu a ovládanie výťahu, neoprávnená osoba sa tak nedostane na poschodie kam nemá prístup.

 

Prístupové systémy pre bytové domy

Vzhľadom na vysokú frekvenciu pohybu osôb v bytových domoch, je použitie prístupových systémov veľkou výhodou, ako aj zvýšením bezpečnosti. Realizovať sa dá jednoduchými systémami, či už kontaktnou alebo bezkontaktnou technológiou. Aj pre bytové domy je možné integrovať prístupový systém priamo do audio a video vrátnikov. Pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame systémy ktoré dokážu vykonávať záznam o vstupe a výstupe, ako aj možnosť napojenia na kamerový systém. V prípade viacerých dverí je možné nastaviť rôzne režimy a oprávnenia prechodu. Systém je možné rozšíriť aj o kontrolu a ovládanie výťahu.Pokračovanie...

Odporúčané produkty

 

Monitoring vozidiel

 

V súčastnosti, je kvalitná logistika jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich hospodársky výsledok spoločnosti. Riadenie dopravných a prepravných zdrojov a správa vozového parku je hlavnou súčasťou logistiky a to nie len dopravných spoločností.  

Satelitné sledovanie vozidiel alebo aj GPS monitoring vozidiel, predstavuje jeden z nástrojov zefektívnenia riadenia vozového parku firmy. Pre dopravené spoločnosti sa tak otvára možnosť zvyšovania kvality služieb ponúkaných zákazníkom. Vaša pridaná hodnota pre zákazníka, predstavuje aj nárast zisku spoločnosti. Monitorovanie je určené aj pre firmy a jednotlivcov, ktorý potrebujú skvalitniť riadenie vlastného vozového parku. Zjednoduší sa záznam knihy jázd, vyriešite kontrolu súkromných a služobných jázd zamestnancov, zjednoduší sa správa údržby vozidiel a mnoho iného. Získate tak nástroj na zníženie nákladovosti firemnej dopravy. V neposlednom rade, systém predstavuje určitý bezpečnostný prvok Vášho vozidla. 

Sledovanie vozidiel predstavuje komplexný zber údajov a neobmedzuje sa iba na polohu vozidla. Systém môže zaznamenávať, okrem základných údajov, ako je poloha, rýchlosť, najazdené kilometre, aj informácie z riadiacej jednotky vozidla, prihlásenie vodiča, súkromnú a služobnú jazdu, meranie spotreby PHM pomocou palivovej sondy či sledovanie teploty v chladiarenskom boxe. Tieto údaje, pri správnom vyhodnotení, tak tvoria dôležitú informáciu potrebnú pre riadenie. 

Spoločnosť ALLNIS ponúka v oblasti monitoringu vozidiel moderné a inovatívne riešenie od firmy Aldobec technologies. Tvorí ho kombinácia monitorovacej jednotky ALC vo vozidle a flexibilného riadiaceho softvéru Dispečer, prístupného cez internet. 


O systéme Dispečer.sk

Evakuačný rozhlas


Požiarny evakuačný rozhlas by mal byť dôležitou súčasťou každej väčšej budovy, výrobných, prevádzkových aj obchodných priestorov firiem, nákupných centier, tovární a iných objektov. Je súčasťou protipožiarnych systémov a slúži na informovanie užívateľov a návštevníkov objektov o nutnosti opustiť objekt v prípade ohrozenia zdravia a života, ako aj ujmy na majetku. Hlasovú informáciu o poplachu môže vykonať obsluha ohlasovne požiaru alebo sa spustí vnútorný digitálny záznamník a to v prípade kedy je požiarny evakuačný rozhlas prepojený s elektronickou požiarnou signalizáciou.

Rozhlas je možné využiť aj ako profesionálne ozvučenie priestorov pre vysielanie reklamných spotov, hudby a k príležitostným hláseniam informačných správ napríklad na letiskách, v kongresových halách, hoteloch, hypermarketoch a podobne.

Inštalácia evakuačného rozhlasu je povinná pokiaľ je predpísaný v zmysle požiarneho projektu vypracovaného požiarnym špecialistom. Realizovaný systém musí zodpovedať norme STN EN60849 a vyhláške č. 94/2004 Ministerstva vnútra SR, kde sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb, v ktorých sa predpokladá pohyb viac ako 200 osôb.

Z technického hľadiska je riešený ústredňou, výkonnými zosilňovačmi, zdrojmi signálu ako sú mikrofón, tuner, CD prehrávač, digitálny záznamník, ďalej kabelážou a reproduktormi. Používa sa prevažne technológia 100V rozvodu z dôvodu zníženia strát na vedeniach. Aby takýto rozhlas spĺňal normy pre použitie ako požiarno evakuačný rozhlas, musí byť napríklad funkčný v prípade požiaru v objekte po stanovený počet minút. Preto sa napríklad inštalujú požiaru odolné káble a reproduktory, riadiace systémy a zosilňovače zas majú zálohované napájanie.

Realizácia ozvučenia objektov vyžaduje predchádzajúce praktické skúsenosti, ako aj teoretické odborné predpoklady. Naša spoločnosť Vám ponúka systémy ozvučenia od projekcie cez realizáciu až po servis a údržbu.

Ďalšie články...

  1. Požiarna signalizácia

 

 

 

  atcom

dispecer logo

 

 

ALLNIS, s.r.o.
Tranovského 31
Bratislava 841 02
+421 903 97 11 67
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.