Legislatíva a kamerové systémy

Vytlačiť

 

Kamerový systém, tak ako niektoré iné technológie, by sa mal používať v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Síce neexistuje priama právna norma ktorá by presne určovala požutie kamerových systémov, ale platí niekoľko ďalších právnych noriem pod ktoré môže kamerový systém spadať. Záleží hlavne na povahe prostredia v ktorom sa bude kamerový systém využívať. Je potrebné rozlišovať priestor prístupný verejnosti a neverejný (súkromný) priestor.

Legislatívny rámec monitorovania priestorov je riešený v troch právnych normách: zákon o ochrane osobných údajov, zákonník práce, občiansky zákonník.

Vo všeobecnosti platí, že monitorovanie priestoru prístupného verejnosti spadá pod ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. V prípade priestoru ktorý ma povahu pracoviska je nutné riadiť sa aj zákonníkom práce. V ostatných prípadoch sa riadime občianskym zákonníkom.

Nutné je rozlišovať aj to či sa jedná o kamerový systém so záznamom alebo bez záznamu. Za predpokladu, že zábery nie sú uchovávané na záznamovom zariadení, nejde o spracúvanie osobných údajov, a teda neaplikujeme zákon o ochrane osobných údajov.

V prípade že sú záznamy z kamier uchovávané na záznamovom zariadení a umožňujú identifikáciu fyzických osôb (tieto môžu byť identifikované alebo identifikovateľné, či už priamo alebo nepriamo), môžeme hovoriť o spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby, mestské polície, organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a ďalší), ktorý prevádzkujú bezpečnostné kamerové systémy a databázy s osobnými údajmi spracúvanými v informačných systémoch musia adekvátnym spôsobom zabezpečiť ich ochranu. Ich povinnosťou je mať vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, alebo bezpečnostnú smernicu, v ktorom sa opisuje spôsob ochrany osobných údajov pred zneužitím.

Prevádzkovateľ kamerových systémov je povinný si splniť registračnú povinnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR , pokiaľ nepodlieha niektorej z výnimiek uvedených v zákone o ochrane osobných údajov. V opačnom prípade má povinnosť viesť o takomto systéme evidenciu

 

Verejný priestor

Podľa $ 10 ods. 7 zákona 428/2002 Z. z. priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu. Povinnosťou prevádzkovateľa je priestor zreteľne označiť že je monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného stíhania alebo konania o priestupkoch, ten, kto ho vyhotovil, je povinný ho zlikvidovať' najneskôr v lehote siedmich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak ($ 13 ods. 7 zákona č.428/2002 Z.z.). Obsluhu bezpečnostného kamerového systému, zaznamenávanie a ďalšiu manipuláciu s osobnými  údajmi môže vykonávať iba určená konkrétna zodpovedná osoba prevádzkovateľa bezpečnostného kamerového systému.

Osobitne zákony sa vzťahujú napríklad na prípady, keď niektoré subjekty sú povinné zabezpečiť monitorovanie vymedzených priestorov prostredníctvom kamerových systémov. Tak je to napríklad v prípade bánk a pobočiek zahraničnej banky aj SBS.

 

Pracovisko

V prípade že prevádzkovateľ využíva kamerový systém na monitorovanie priestoru na pracovisku, možno hovoriť o kontrolnom mechanizme zamestnávateľa voči zamestnancom a riadi sa podľa článku 11 Zákonníka práce. Monitorovaním priestoru nám aj v tomto prípade vzniká informačný systém, ktorého prevádzkovanie podlieha zákonu o ochrane osobných údajov. Zamestnávateľ ako jeho prevádzkovateľ je tak povinný si splniť povinnosti, ktoré mu zo zákona v tejto súvislosti plynú. Je povinný o tom informovať svojich zamestnancov (táto povinnosť vyplýva aj zo Zákonníka práce). Ďalej je povinný mať vypracovanú buď bezpečnostnú smernicu alebo celý bezpečnostný projekt (to závisí od toho, či taký informačný systém je prepojený na internet alebo je prevádzkovaný v sieti, ktorá je prepojená na internet). Rovnako je povinný zaregistrovať bezpečnostný systém, alebo viesť evidenčný list informačného systému. (Podľa zákona nie je registrácia potrebná ak má prevádzkovateľ písomne poverenú osobou zodpovednú za informačný systém, musí však viesť evidenciu).

Poznámka: Zákonník práce zakazuje zamestnávateľovi bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho sleduje bez toho, aby bol na to upozornený, ale použitím kamerových systémov k takémuto sledovaniu celkom určite dochádza, čo vedie aj k rozporu s pôvodným účelom.

 

Bytové domy

Ak sa napríklad v bytovom dome, spoločne po vzájomnej dohode s inými vlastníkmi, rozhodnete monitorovať spoločné priestory, potom sledovanie podlieha zákonu o ochrane osobných údajov, zároveň Vás však nezbavuje ani povinnosti rešpektovať práva svojich susedov, návštev a pod. (občiansky zákonník ktorý upravuje podmienky ochrany osobnosti).

Pre bytové domy platia aj ďalšie povinnosti. Označenie verejnosti prístupných priestorov monitorovaných kamerovými systémami, likvidácie záznamov v súlade s so zákonom (max. 7 dní), poučenie oprávnených osôb ktorý majú alebo môžu mat' prístup k záznamom z kamerového systému, registrácia informačného systému alebo evidencia informačného systému podľa zákona. Vypracovanie smernice alebo bezpečnostného projektu.

Monitorovanie spoločných priestorov samotného bytového domu, ak sa dá považovať za priestor bez prístupu verejnosti, nespadá pod zákon o ochrane osobných údajov, ale vzťahuje sa naň Občiansky zákonník.

Vo všeobecnosti platí aj úprava o rozhodovaní vlastníkov pri správe domu hlasovaním na schôdzach vlastníkov podľa $ 14 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

Súkromný priestor

Ak je zorné pole kamery nastavené tak, že sleduje výlučne súkromný priestor a neumožňuje tak sledovanie napríklad susedov (alebo ľudí na schodisku, na ulici), potom sa zákon o ochrane osobných údajov na takéto spracúvanie osobných údajov nevzťahuje, a to z dôvodu ich využitia výlučne pre vlastnú potrebu. Netreba však zabúdať na občiansky zákonník (vo vzťahu k o ochrane osobnosti).

 

 

 

  atcom

dispecer logo

 

 

ALLNIS, s.r.o.
Tranovského 31
Bratislava 841 02
+421 903 97 11 67
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.