Ako sa navrhuje EZS

Vytlačiť

 

Pri návrhu EZS je dôležité zaradiť Váš objekt podľa stupňa zabezpečenia.

  1. nízke riziko
  2. nízke až stredné riziko
  3. stredné až vysoké riziko
  4. vysoké riziko

Objekty typu dom, byt, sklad a podobne, sa najčastejšie zaraďujú do prvého a druhého stupňa zabezpečenia. Tretí a štvrtý stupeň rizika patrí napríklad bankám. Väčšina u nás predávaných zariadení sú určené práve pre druhý stupeň zabezpečenia a podľa bezpečnostného štandardu NBU patria do kategórii „D“ = dôverné.

Pre samotnú montáž systému platia samozrejme odporučenia výrobcov a rovnako tak ďalšie všeobecné zásady ktoré by mal ovládať každý skúsený montážny pracovník.

1. Ústredňa a ovládacia klávesnica systému sa umiestňuje vo vnútri chráneného priestoru. Ak je EZS delený do subsystémov rôzneho stupňa zabezpečenia, ústredňa (klávesnica) musí byť v priestore s najvyšším stupňom zabezpečenia. Ovládacie prvky sa nemontujú do miest, kde má prístup verejnosť.

Ak má byť vypnutie ochrany objektu realizované na ústredni, je potrebné dbať na také umiestnenie, aby sa pokiaľ možno najviac skrátila cesta od vchodu k ovládaciemu miestu. Je nutné dbať na to, aby sa zamedzilo možnosti sledovania postupu obsluhy nepovolaným osobám.

2. Prívodné (prepojovacie) káble - je nutné zvoliť prepojenie zodpovedajúce požadovanému prevedeniu systému a podmienkam okolia podľa špecifikácie výrobcu zariadenia.

Ak je zvolené káblové pripojenie, musí byť prevádzkované vo vnútri chráneného priestoru. Nutné je venovať pozornosť výberu typu použitého kábla, jeho vedeniu a uchyteniu. Vyvarujte sa súbehu s elektrickými rozvodmi (do 5m súbehu je minimálna vzdialenosť 5cm, nad 5m je 15cm).

Pri bezdrôtovom spojení je nutné venovať pozornosť vplyvu náhodných alebo úmyselných rádiových prenosov, ktoré používajú rovnakú frekvenciu, aká je použitá v EZS. Tieto prenosy môžu mať za následok, že EZS generuje stav narušenia, stav poruchy, alebo znemožní správnu funkciu spojenia.

Antény bezdrôtových prvkov nesmú byť zatienené žiadnym kovovým predmetom a majú mať výrobcom doporučenú orientáciu (prútové antény obvykle zvislú). Pri zvislej orientácii antén musí vždy prevládať horizontálna vzdialenosť medzi dvomi prvkami nad vertikálnou vzdialenosťou (ak sú dve prútové antény umiestnené v jednej osi, majú prakticky nulovú účinnosť = komunikačný dosah). Overovanie dosahu v praxi môže skresľovať držanie prvku rukou alebo tesná blízkosť tela montéra k anténe.

3. Magnetické detektory otvorenia okien a dverí:

a) posúdiť potrebný rozsah otvorenia pre vstup alebo pre odobratie predmetov a podľa toho umiestniť detektory (napríklad rozdielna požiadavka je pre detekciu vstupu osoby alebo len pri vsunutí ruky);

b) umiestniť detektory tak, aby pri normálnom pohybe časti, ku ktorej sa má upevniť detektor, nedošlo k jeho aktivácii (napríklad otras dverí alebo okien);

c) posúdiť faktory, ktoré môžu ovplyvniť spoľahlivosť alebo bezpečnosť:

  •  použitie magnetických detektorov na kovových predmetoch (napr. použitím dielektrických podložiek),
  •   nemontovať detektor tam, kde môže byť úmyselne aktivovaný,

 

4. PIR detektory pohybu pracujú na princípe pasívneho infračerveného snímania a ich spoľahlivosť môžu ovplyvniť:

a) predmety pred priezorom detektora, ktoré môžu rýchle zvýšiť teplotu (napríklad ohrievače, radiátory);

b) prievany pred čelnou stranou detektora, ktoré môžu vznikať v dôsledku zle utesnených dverí alebo okien;

c) priame osvetlenie detektora slnečnými lúčmi;

d) prúdenie teplého alebo studeného vzduchu, pohybujúce sa záclony v blízkosti detektora (predovšetkým pohyb záclon prúdením teplého vzduchu nad radiátorom);

 e) podlahové vykurovanie s prudkou zmenou teploty;

f) priame osvetlenie čelnej strany detektora (napríklad svetlometmi auta alebo bleskovým svetlom);

g) prienik hmyzu do detektora, (detektory musia byť dobre utesnené);

h) zatienenie detektora nábytkom, žalúziami a pod,

5. Akustické detektory rozbitia skla:

a) vyvarovať sa hlučnému prostrediu v chránenom stave;

b) skontrolovať vplyv automaticky generovaných zvukov v chránenom priestore ( napr. telefónne zvonenie, vzduchotechnika a pod.);

6. Detektory dymu sa inštalujú na strop min. 50 cm od bočnej steny a 60 cm od ktoréhokoľvek rohu. Detektory pokrývajú cca 50 m3 voľného priestoru. Ak sa detektor inštaluje do chodby dlhšej ako 9 m, doporučujeme montovať min. 2 detektory (na každý koniec).

Detektor nie je vhodné umiestňovať vo vrcholoch povalových priestorov striech tvaru A a všade tam, kde nedochádza k prirodzenej termickej cirkulácii vzduchu. Nevhodná je tiež inštalácia v prašných priestoroch, veľmi vlhkých (kúpeľne), v blízkosti ventilátorov, tepelných zdrojov, žiarivkových a výbojkových svietidiel alebo ionizátorov vzduchu.

7. Detektory úniku plynu sa inštalujú do miest s plynovými spotrebičmi:

a) plyny ťažšie ako vzduch (propán, bután a pod.) – detektory sa umiestňujú do najnižších miest, kde sa môžu plyny zhromažďovať,

b) plyny ľahšie ako vzduch (zemný plyn, svietiplyn a pod.) – detektory sa montujú blízko stropu.

8. Tiesňové hlásiče – slúžia na privolanie pomoci. Používajú sa rôzne typy. Základné rozlíšenie :

Pevný tlačidlový typ – hlásič pevne namontovaný, prenos signálu po kábli, prípadne bezdrôtový.

Prenosný tlačidlový typ – kľúčenka, prenos signálu je bezdrôtový,

9. Interiérové sirény - je potrebné zobrať do úvahy nasledujúce faktory:

a) zariadenia nemajú byť v blízkosti ústredne ani ovládacej klávesnice;

b) majú sa umiestňovať vo vnútri chráneného priestoru na ťažko prístupných miestach tak, aby to nebolo na úkor počuteľnosti alebo viditeľnosti.

10. Vonkajšia siréna - je potrebné vziať do úvahy nasledujúce faktory:

a) umiestniť zariadenie na dobre viditeľnom mieste;

b) zariadenie musí byť na nedostupnom mieste tak, aby nebola narušená všeobecná viditeľnosť alebo počuteľnosť;

c) zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola minimalizovaná možnosť jeho neúmyselného alebo úmyselného poškodenia;

d) zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bolo umožnené vykonávanie servisu, pri rešpektovaní predchádzajúcich bodov;

e) všetky prívodné káble musia byť skryté alebo vedené v pancierových rúrkach;

g) zariadenie musí byť upevnené na pevnej časti budovy,

 

Zdroj: JABLOTRON Slovakia s.r.o.

 

 

 

 

  atcom

dispecer logo

 

 

ALLNIS, s.r.o.
Tranovského 31
Bratislava 841 02
+421 903 97 11 67
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.